ភាសារខ្មែរ

ចុះឈ្មោះជាសមាជិក


ទទួលបានការផ្ដល់ជូនបន្ថែម50%

ទទួលបានប្រាកត្រលប់វិញ


ទទួលបាន5% ត្រលប់វិញរៀងរាល់សប្ដាហ៏

គ្រាន់តែចូលមើលទទួលបានក្រេឌីត3$ ចំនួន10រង្វាន់

គ្រប់ការផ្ញើលុយ6$នឹងទទួលបាន1នាក់

ក្នុងពេលវេលា16.00-20.00 ល្ងាច

ណែនៃមិត្តទទួលបានប្រាក់បន្ថែម

រាល់ពេលណែនៃមិត្តទទួលបាន20% នៃចំនួនទឹកប្រាក់មិត្ត